นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ" ได้จัดทำเว็บไซต์ "www.sabuymarket.com" ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์" ที่รวบรวมสินค้าออนไลน์คุณภาพดีจากทั่วประเทศ ด้วยจุดเด่นของกลุ่มสินค้าที่เรามี บนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตการเกษตร, สินค้าเกษตร, สุขภาพและความงาม, อาหารแปรรูป, ผลไม้แปรรูป, ขนมทานเล่น, อาหารและเครื่องดื่ม, สินค้าชุมชน, ของใช้ของที่ระลึก, งานศิลปหัตถกรรม และสินค้าอื่นๆ ทำให้เว็บไซต์ www.sabuymarket.com ตอบโจทย์ทุกปัญหาของผู้ขายและผู้ซื้อ ภายใต้คอนเซปต์ "ช้อปทั่วไทย ง่ายนิดเดียว" โดยมีเป้าหมาย เพื่อช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและสังคมให้ยั่งยืน

ทั้งนี้ ในการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้น ผู้ขอใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ทบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ขอใช้บริการที่สมัครเป็นสมาชิก สามารถใช้บริการหรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆ(ถ้ามี)ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ เช่น การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
 2. การสมัครสมาชิก คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้องสมบูรณ์และเป็นข้อมูลที่ใหม่ล่าสุด
 3. คุณตกลงที่จะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและตรงกับข้อมูลอันเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
 4. คุณตกลงจะรักษาชื่อผู้ใช้ [Email Address] และรหัสผ่าน [Password] ไว้เป็นความลับ หากคุณอนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยคุณเอง และถือว่ามีผลผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ทุกประการ อีกทั้งสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย
 5. หากคุณใช้สิทธิ์ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯและ/หรือผู้ใช้บริการอื่นใด คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
 6. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการชื่ออีเมล์บางคำที่เป็นของผู้ดูแลระบบ ได้แก่ webmaster, web editor, host master, postmaster, admin, member(s), customer, customer service หรือคำอื่นๆ ที่พิจารณาว่าไม่เหมาะสมรวมถึงการใช้สัญลักษณ์เป็น Username เช่น / | \ @ & $ % ' " , # ... เป็นต้น
 7. หากผู้ขอใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ประสงค์จะเข้าทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองของคุณก่อนทุกครั้ง

การจำกัดความรับผิด

เนื้อหา: แม้บริษัทฯ จะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลทันเวลา ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำบริษัทฯ ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

ระบบการให้บริการ: คุณรับทราบและยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่อาจรับประกันได้ว่าการเปิดเข้าหรือการในเว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลารวดเร็วทันใจปราศจากการรบกวนหรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัสหรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ

สินค้า

 1. สินค้าออนไลน์ พื้นที่ที่มาพร้อมกับโอกาสในการเพิ่มคุณค่าให้กับคนไทยทุกคน พร้อมบริการระบบรับชำระเงินออนไลน์เพย์สบายที่ทำอุ่นใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัทฯเป็นสื่อกลางการให้บริการกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการพัฒนาระบบการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ผ่าน www.sabuymarket.com จึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคู่ค้าหรือมีอำนาจในการควบคุมราคาขาย และ/หรือวิธีการขนส่งสินค้าแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงมิอาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือการกระทำใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการตามข้างต้น
 2. สินค้าไดเร็คมาร์เก็ต พื้นที่ในการโพสท์ขายสินค้า ที่ให้อิสระผู้ซื้อและผู้ขายได้ติดต่อและสั่งซื้อสินค้าระหว่างกันโดยตรงบริษัทฯเป็นเพียงสื่อกลางการให้บริการพื้นที่โพสท์สินค้า จึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคู่ค้าหรือมีอำนาจในการควบคุมราคาขาย และ/หรือวิธีการขนส่งสินค้าแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงมิอาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือการกระทำใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการตามข้างต้น
 3. ข้าวรักบ้านเกิด กรณีสินค้าเกิดการเสียหาย ชำรุด โดยมิได้เกิดจากพฤติการณ์ที่สมาชิกต้องรับผิดชอบ หรือมีการจัดส่งที่ผิดพลาด บริษัทฯจะทำการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่บกพร่องนั้นให้แก่คุณตามมูลค่าของสินค้าเดิม ทั้งนี้ การเปลี่ยน-คืนสินค้านั้นๆจะต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขที่สภาพกล่องบรรจุ[หีบ]สินค้าที่ไม่บุบสลาย รวมถึง ใบเสร็จรับเงินจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากสมาชิก

การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

สิทธิส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามข้างต้น จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทฯ

สิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน รวมถึง การไม่แก้ไขข้อมูลสมาชิกให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
 2. สมาชิกไม่รักษาชื่อผู้ใช้ [Email Address] และรหัสผ่าน [Password] ไว้เป็นความลับ
 3. สมาชิกกระทำการตามที่บริษัทฯเห็นว่าไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. คุณตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึง software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
 2. เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยบริษัทฯเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานบนเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ
 3. คุณต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดในลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิบัตร รวมทั้ง ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมายไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวผู้ใช้งานตกลงให้บริษัทฯ สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้งานเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและดำเนินการเอาผิดทางกฎหมาย และหากผู้ใช้งานพบเห็นการขายสินค้าที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ สามารถแจ้งการกระทำดังกล่าวมาได้ที่ marketing@sabuymarket.com

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์นี้และ/หรือเงื่อนไขข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทยและไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย