คุณต้องการออกจากระบบ ใช่หรือไม่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ" ได้จัดทำเว็บไซต์ "www.sabuymarket.com" ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์" ให้บริการ เพื่อเป็นตลาดออนไลน์ซื้อขายผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้ากลุ่มวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำเกษตรกรรม ผู้ซื้อ-ผู้ขายจะได้รับความสะดวกสบายและความพึงพอใจบนระบบที่ใช้ง่ายและมีความปลอดภัย เราคัดสรรสินค้าคุณภาพดี มีเอกลักษณ์และช่วยให้ลูกค้าสะดวกสบายในการหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำการเกษตรบนพื้นที่ขนาดเล็ก ขนาดกลางและในระดับอุตสาหกรรมการเกษตร ลูกค้าสามารถชำระเงินออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและได้รับสินค้าคุณภาพดีผ่านระบบขนส่งที่มีมาตรฐาน เรามุ่งมั่นตอบโจทย์ทุกความต้องการและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใหม่ที่น่าพึงพอใจในการช้อปออนไลน์

ทั้งนี้ ในการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้น ผู้ขอใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ทบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ขอใช้บริการที่สมัครเป็นสมาชิก สามารถใช้บริการหรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆ(ถ้ามี)ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ เช่น การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
 2. การสมัครสมาชิก คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้องสมบูรณ์และเป็นข้อมูลที่ใหม่ล่าสุด
 3. คุณตกลงที่จะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและตรงกับข้อมูลอันเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
 4. คุณตกลงจะรักษาชื่อผู้ใช้ [Email Address] และรหัสผ่าน [Password] ไว้เป็นความลับ หากคุณอนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยคุณเอง และถือว่ามีผลผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ทุกประการ อีกทั้งสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย
 5. หากคุณใช้สิทธิ์ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯและ/หรือผู้ใช้บริการอื่นใด คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
 6. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการชื่ออีเมล์บางคำที่เป็นของผู้ดูแลระบบ ได้แก่ webmaster, web editor, host master, postmaster, admin, member(s), customer, customer service หรือคำอื่นๆ ที่พิจารณาว่าไม่เหมาะสมรวมถึงการใช้สัญลักษณ์เป็น Username เช่น / | \ @ & $ % ' " , # ... เป็นต้น
 7. หากผู้ขอใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ประสงค์จะเข้าทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองของคุณก่อนทุกครั้ง

การจำกัดความรับผิด

เนื้อหา: แม้บริษัทฯ จะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลทันเวลา ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำบริษัทฯ ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

ระบบการให้บริการ: คุณรับทราบและยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่อาจรับประกันได้ว่าการเปิดเข้าหรือการในเว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลารวดเร็วทันใจปราศจากการรบกวนหรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัสหรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ

สินค้า

 1. หมวดสินค้ารักบ้านเกิด กรณีสินค้าเกิดการเสียหาย ชำรุด โดยมิได้เกิดจากพฤติการณ์ที่สมาชิกต้องรับผิดชอบ หรือมีการจัดส่งที่ผิดพลาด บริษัทฯจะทำการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่บกพร่องนั้นให้แก่คุณตามมูลค่าของสินค้าเดิม ทั้งนี้ การเปลี่ยน-คืนสินค้านั้นๆจะต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขที่สภาพกล่องบรรจุ[หีบ]สินค้าที่ไม่บุบสลาย รวมถึง ใบเสร็จรับเงินจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากสมาชิก
 2. หมวดสินค้า Smart Farmer รวบรวมผลผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าด้านการเกษตรที่มีความน่าสนใจ หลากหลายและมีเอกลักษณ์ ผ่านการการันตีคุณภาพโดยกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ หรือ Smart Farmer ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวพื้นที่ที่มาพร้อมกับโอกาสในการเพิ่มคุณค่าให้กับคนไทยทุกคน พร้อมบริการระบบรับชำระเงินออนไลน์เพย์ โซลูชั่น ที่ทำอุ่นใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัทฯเป็นสื่อกลางการให้บริการกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการพัฒนาระบบการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ผ่าน www.sabuymarket.com จึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคู่ค้าหรือมีอำนาจในการควบคุมราคาขาย และ/หรือวิธีการขนส่งสินค้าแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงมิอาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือการกระทำใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการตามข้างต้น
 3. หมวดสินค้าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำหน่ายเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำเกษตรกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งพื้นที่ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ พร้อมจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจการเกษตร พร้อมบริการระบบรับชำระเงินออนไลน์เพย์ โซลูชั่น ที่ทำอุ่นใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัทฯเป็นสื่อกลางการให้บริการกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการพัฒนาระบบการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ผ่าน www.sabuymarket.com จึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคู่ค้าหรือมีอำนาจในการควบคุมราคาขาย และ/หรือวิธีการขนส่งสินค้าแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงมิอาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือการกระทำใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการตามข้างต้น

การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

สิทธิส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามข้างต้น จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทฯ

สิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน รวมถึง การไม่แก้ไขข้อมูลสมาชิกให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
 2. สมาชิกไม่รักษาชื่อผู้ใช้ [Email Address] และรหัสผ่าน [Password] ไว้เป็นความลับ
 3. สมาชิกกระทำการตามที่บริษัทฯเห็นว่าไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. คุณตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึง software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
 2. เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยบริษัทฯเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานบนเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ
 3. คุณต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดในลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิบัตร รวมทั้ง ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมายไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวผู้ใช้งานตกลงให้บริษัทฯ สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้งานเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและดำเนินการเอาผิดทางกฎหมาย และหากผู้ใช้งานพบเห็นการขายสินค้าที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ สามารถแจ้งการกระทำดังกล่าวมาได้ที่ marketing@sabuymarket.com

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์นี้และ/หรือเงื่อนไขข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทยและไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

รับจดหมายข่าวและสิทธิประโยชน์จาก สบายมาร์เก็ต