คุณต้องการออกจากระบบ ใช่หรือไม่

การคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า

อาจมีเหตุผลบางประการที่ทำให้ผู้ซื้อต้องการขอคืนเงินหรือต้องการเปลี่ยนสินค้า จากการสั่งซื้อผ่าน www.sabuymarket.com เช่น ไม่มีสินค้า, สินค้าหมดชั่วคราว, ไม่ได้รับสินค้า, สินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ขายจะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามรายละเอียดข้อกำหนดสมาชิกผู้ขายสินค้าที่กำหนดไว้ ดังนี้

  1. ผู้ขายตกลงและยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการจำหน่ายสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อสินค้า ตลอดจน คุณภาพสินค้า วิธีการจัดส่ง และ/หรือความผิดพลาด ล่าช้า บกพร่องในการกระบวนการจัดส่งสินค้าของสมาชิกไปยังปลายทางของผู้รับ
  2. ผู้ขายตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียกร้องหรือดำเนินคดีใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าของตนเองแต่เพียงผู้เดียวหากมีผู้ซื้อร้องเรียนเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่จำหน่ายมายังบริษัทฯ ผู้ขายสินค้านั้นๆ ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้ครบถ้วนทันทีที่บริษัทฯ เรียกร้อง
  3. ผู้ขายตกลงและยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อบรรดาค่าภาษีอากร และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าผ่าน www.sabuymarket.com แต่เพียงฝ่ายเดียว
  4. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือสินค้าเกิดชำรุด สูญหาย หรือเสียหาย ผู้ขายตกลงที่จะเป็นผู้เจรจาตกลงกับผู้ซื้อในเรื่องการชดใช้ราคาสินค้า และ/หรือการส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยตนเอง โดยจะไม่ทำให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบและ/หรือได้รับความเสียหายต่อกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด
  5. หากผู้ซื้อทำการชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าแต่ไม่ตรงตามที่ผู้ขายพรรณนาไว้บนเว็บไซต์ www.sabuymarket.com หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน ผู้ขายตกลงยินยอมที่จะให้ธนาคารระงับการชำระเงินค่าสินค้านั้นๆ และยินยอมคืนเงินให้กับผู้ซื้อ[ผู้ถือบัตร]ภายในระยะเวลา 30 [สามสิบ]วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อ[ผู้ถือบัตร]สามารถพิสูจน์ได้เป็นที่ชัดแจ้งต่อธนาคาร, เพย์ โซลูชั่น และสบายมาร์เก็ต ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงจะไม่หาเหตุหรือข้อโต้แย้งใดๆ ขึ้นปฏิเสธความรับผิดดังกล่าวทั้งสิ้น

สำหรับผู้ซื้อ

ถึงแม้ว่าสินค้าที่แสดงอยู่ใน www.sabuymarket.com จะเป็นสินค้าของสมาชิกผู้ขายของสบายมาร์เก็ตก็ตาม แต่ผู้ซื้อตกลงและรับทราบว่า www.sabuymarket.com เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการพื้นที่สำหรับสมาชิกในการซื้อ-ขายสินค้าของสมาชิกเอง โดยสบายมาร์เก็ตมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจำหน่าย, การควบคุมสินค้า, วิธีการจัดส่งสินค้าแต่อย่างใด รวมถึง ปัญหาไม่มีสินค้า, สินค้าหมดชั่วคราว, ไม่ได้รับสินค้า, สินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม อาจเหตุผลบางประการที่ทำให้ผู้ซื้อต้องการขอคืนเงินหรือต้องการเปลี่ยนสินค้า ที่ได้รับจากการสั่งซื้อผ่าน www.sabuymarket.com อย่างไรก็ดี หากคุณสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ถูกต้องตามรายการที่คุณสั่งซื้อ ผู้ซื้อสามารถติดต่อมายังสบายมาร์เก็ตที่ marketing@rakbankerd.com เพื่อเป็นตัวกลางในการประสานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

กรุณาจัดเตรียม

  1. เอกสารยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าว พร้อมแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อสินค้าที่เกิดปัญหาของคุณ
  2. ภาพถ่ายสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเปลี่ยนคืนสินค้า
รับจดหมายข่าวและสิทธิประโยชน์จาก สบายมาร์เก็ต