คุณต้องการออกจากระบบ ใช่หรือไม่

เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับผู้ขาย

 1. สินค้าที่บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้โพสท์ขายผ่าน www.sabuymarket.com ดังนี้
  1. ที่เกี่ยวข้องกับของมึนเมาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
  2. สิ่งมีชีวิตทุกชนิด สิ่งมีพิษ
  3. สินค้าที่เกี่ยวข้องในเชิงศาสนาหรือไสยศาสตร์ใดๆทั้งสิ้น
  4. สินค้าที่เป็นอาหารและยาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาจากทางอย. (ดูข้อมูลได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/)
  5. สินค้าที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้จำหน่าย เช่น แผ่น CD, DVD, Blu-ray
  6. อุปกรณ์ทางการแพทย์
  7. สินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยต่อสังคม เช่น สินค้าที่ขโมย
  8. อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการทหาร
  9. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของลิขสิทธ์ห้ามจำหน่าย หรือทรัพย์สินทางปัญญา
  10. รูปภาพลามกอนาจาร
  11. สิ่งเสพติด รวมถึง บุหรี่ไฟฟ้า, บารากู
  12. แสตมป์และเงินตราปลอม หรือเลียนแบบ
  13. การซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนเงินตรา
  14. ธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว การรับจองที่พัก
 2. ผู้ขายตกลงและยอมรับว่าบริษัทฯให้สิทธิแก่สมาชิกในการใช้พื้นที่บนเว็บไซต์ www.sabuymarket.com ในการนำเสนอสินค้าตามรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกผู้ขายเท่านั้น โดยรายละเอียด รูปภาพสินค้าที่นำมาลงในเว็บไซต์จะต้องถูกต้องและมีอยู่จริง มีคุณสมบัติ คุณภาพตรงตามคำพรรณนาที่ระบุไว้หรือตามตัวอย่างทุกประการ ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ/หรือผิดตามข้อ 1
 3. ผู้ขายตกลงและยอมรับว่าบริษัทฯ เป็นเพียงผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ www.sabuymarket.com โดยเป็นตัวกลางในการให้บริการพื้นที่สำหรับโพสท์สินค้าของสมาชิกผู้ขายเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจำหน่าย หรือการควบคุมสินค้า มาตรฐานสินค้า และ/หรือวิธีการจัดส่งสินค้า(สินค้าออนไลน์และสินค้าไดเร็คมาร์เก็ต) บนเว็บไซต์ www.sabuymarket.com แต่อย่างใด
 4. ผู้ขายตกลงและยอมรับว่าในการโพสท์สินค้าผ่านเว็บไซต์ www.sabuymarket.com ผู้ขายจะต้องระบุรายละเอียดของสินค้าอย่างน้อย ดังนี้
  1. ชื่อสินค้า ภาพสินค้า รายละเอียดของสินค้าที่ชัดเจนไม่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ/หรือผิดตามข้อ 2. ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ
  2. ภาพถ่ายของเอกสารรับรองคุณภาพต่างๆ เช่น ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ และ/หรือมาตรฐานสินค้า และ/หรือตรารับรองต่างๆ เป็นต้น
  3. เทคนิคการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้า
   1. เน้นความโดดเด่นของสินค้า หรือสินค้ามีแตกต่างกว่าที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป
   2. การออกแบบ และบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ดึงดูดใจเมื่อมีผู้พบเห็น
   3. ตัวสินค้า และ/หรือบรรจุภัณฑ์ควรมีน้ำหนักไม่มาก ง่าย สะดวกด้านวิธีการขนหรือจัดส่งสินค้า
   4. อายุ หรือระยะเวลาการเก็บสินค้า[อาหาร] ที่ไม่เสีย ไม่บูดง่าย หรือรสชาติไม่เปลี่ยน
   5. สินค้าต้องมีคุณภาพ มาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัย เช่น เช่น โอทอป, อย., มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, รางวัลที่ได้รับจากจังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐ, GMP, HACCP เป็นต้น
  4. ปริมาณสินค้าที่ผู้ขายสามารถจัดส่งได้, จำนวนเงินค่าสินค้าต่อหน่วยขั้นต่ำ(บาท) ซึ่งจะต้องเป็นราคาที่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ หรือพลาสติกกันกระแทก(ถ้ามี) ค่าขนส่ง และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
  5. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีข้อความและ/หรือรูปภาพใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิที่แก้ไข ปรับปรุง ลบข้อความ และ/หรือรูปภาพใดๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ขายแต่อย่างใด
  6. ผู้ขายตกลงและรับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ (เฉพาะสินค้าออนไลน์ และสินค้าไดเร็คมาร์เก็ต) โดยมีรายละเอียดดังนี้
   1. ผู้ขายรับรองว่าข้อความที่ระบุในคำขอใช้บริการนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
   2. ผู้ขายมีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูล รูปภาพสินค้าของตนที่นำมาลงในเว็บไซต์ www.sabuymarket.com ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
   3. ผู้ขายรับทราบและยอมรับว่าบริษัทฯไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการจำหน่ายสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ตลอดจน คุณภาพสินค้า ราคา วิธีการจัดส่ง และ/หรือความผิดพลาด ล่าช้า บกพร่องในการกระบวนการจัดส่งสินค้าของผู้ขายไปยังปลายทางของผู้รับ
   4. ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียกร้องหรือดำเนินคดีใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าของตนเองแต่เพียงผู้เดียว และกรณีที่มีผู้ซื้อร้องเรียนเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่จำหน่ายมายังบริษัทฯ ผู้ขายตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้ครบถ้วนทันทีตามที่บริษัทฯ เรียกร้องโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
   5. ผู้ขายตกลงและยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อบรรดาค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากรต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าผ่าน www.sabuymarket.com แต่เพียงฝ่ายเดียว
   6. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้จัดเตรียม และจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือสินค้าเกิดชำรุด สูญหาย หรือเสียหาย ผู้ขายจะต้องทำการตกลงกับผู้ซื้อในเรื่องการชดใช้ราคาสินค้า และ/หรือการส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยตนเอง โดยจะไม่ทำให้บริษัทฯต้องรับผิดชอบและ/หรือได้รับความเสียหายต่อกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด
   7. หากผู้ซื้อทำการชำระเงินค่าสินค้าแล้ว แต่ปรากฏว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าแต่ไม่ตรงตามที่คุณพรรณนาไว้บนเว็บไซต์ www.sabuymarket.com หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน ผู้ขายตกลงและยินยอมที่จะให้ธนาคารระงับการชำระเงิน และทำการคืนเงินกลับให้กับผู้ซื้อ[ผู้ถือบัตร] ภายในระยะเวลา 30 [สามสิบ]วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อ[ผู้ถือบัตร]สามารถพิสูจน์ได้เป็นที่ชัดแจ้งต่อธนาคาร, เพย์ โซลูชั่น และสบายมาร์เก็ต ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงจะไม่หาเหตุหรือข้อโต้แย้งใดๆ ขึ้นปฏิเสธความรับผิดดังกล่าวทั้งสิ้น
   8. ในการให้บริการรับชําระเงินออนไลน์ผ่านระบบเพย์ โซลูชั่นนั้น ผู้ขายตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เป็นผู้ส่งข้อมูลการซื้อขายสินค้าไปยังเพย์ โซลูชั่น และเพย์ โซลูชั่นจะเป็นผู้ส่งข้อมูลรายการสินค้าของผู้ขายให้กับธนาคารโดยตรง โดยธนาคารจะทําการแยกรายการสินค้าตามที่เพย์ โซลูชั่นส่งข้อมูลมาให้ธนาคารเรียกเก็บทุกวัน และเข้าบัญชีเพย์ โซลูชั่นให้กับผู้ขาย ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงและยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินตามที่เพย์ โซลูชั่นกําหนดให้เรียกเก็บโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ใช้บริการจะต้องชําระ โดยหักจากยอดจํานวนเงินที่เรียกเก็บก่อนจะนําเข้าบัญชีให้กับผู้ขาย(เจ้าของบัญชี)
   9. ผู้ขายตกลงว่าจะจัดส่งสินค้าให้ตรงตามความประสงค์ของผู้ซื้อ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว หากผู้ขายจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อทางไปรษณีย์ ผู้ขายตกลงว่าจะจัดส่งสินค้าตามวิธีการที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนการโพสท์สินค้า พร้อมประกันความเสียหายเต็มมูลค่าสินค้าดังกล่าวด้วย และต้องจัดเก็บเอกสารยืนยันการส่งสินค้าทุกฉบับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่บริษัทฯ มีการร้องขอ
   10. ผู้ขายตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น กรณีที่เกิดข้อโต้แย้งระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ โดยผู้ขายตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสาร และ/หรือหลักฐานอื่นใดตามระยะเวลาที่บริษัทฯร้องขอ และตกลงยึดถือเอาคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าข้อโต้แย้งดังกล่าวเกิดจากความผิดของผู้ขายเอง ผู้ขายตกลงที่จะชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนตามมูลค่าของสินค้าหรือเต็มจำนวนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่บริษัทฯ ทันทีตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อบริษัทฯ จะได้นำส่งค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อต่อไป
   11. กรณีบริษัทฯ ตรวจพบด้วยตนเองหรือได้รับแจ้งจากผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือบุคคลใดว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าใดที่ทำการจำหน่ายและ/หรือโฆษณาในเว็บไซด์ www.sabuymarket.com มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือฝ่าฝืนกฎหมายอื่นใด หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียหายในทางใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการเป็นสมาชิก ผู้ขายยินยอมให้บริษัทฯนำสินค้านั้นๆออกจากเว็บไซต์ www.sabuymarket.com ได้ทันที และผู้ขายจะไม่เรียกร้องสิทธิทั้งในทางแพ่งและ/หรือทางอาญาและจะไม่เรียกค่าเสียหายหรือเงินใดๆจากบริษัทฯทั้งสิ้น แม้จะปรากฏในภายหลังว่าสินค้านั้นมิใช่สินค้าที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขข้างต้น
   12. หากการกระทำของผู้ขายเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามเงื่อนไขการสมัครสมาชิกwww.sabuymarket.com ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายใดๆ ผู้ขายตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้ครบถ้วนทันทีที่บริษัทฯ เรียกร้อง
   13. ผู้ขายรับทราบและยอมรับว่าบรรดาบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ รวมถึง ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากบริษัทฯ และ/หรือเก็บรวบรวม และ/หรือประมวลการให้บริการ ที่ผู้ขายได้จัดทำขึ้นทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานอันเป็นที่สุด และสามารถยกขึ้นเป็นหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้ของผู้ขายได้ด้วย โดยผู้ขายจะไม่โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใดทั้งสิ้น
   14. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯ มีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ขายได้ทันที และหากบริษัทฯได้รับความเสียหายอย่างใดๆ อันเนื่องจากการฝ่าฝืนข้างต้นแล้ว ผู้ขายตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนตามที่เรียกร้องภายใน 15(สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
   15. การยกเลิกการเป็นสมาชิกดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือเป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึ่งผู้ขายยังปฏิบัติไม่ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ขายจะพ้นจากภาระหน้าที่ต่อเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว

มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถอีเมลมาที่ marketing@sabuymarket.com หรือโทร 0 2016 5602 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.)

รับจดหมายข่าวและสิทธิประโยชน์จาก สบายมาร์เก็ต